Privacybeleid

Privacybeleid en beveiliging van persoonsgegevens bij de Vlaamse actieve senioren vzw

Identiteit:
Vlaamse actieve senioren vzw
Lange Winkelhaakstraat 38
2060 Antwerpen
tel. 03-233 50 72
info@vlaamseactievesenioren.be
ondernemingsnummer: 0412.714.610

Vlaamse actieve senioren vzw heeft geen BTW-nummer.

Privégegevens = privé
Vlaamse actieve senioren vzw (Vl@s) is een ledenvereniging. Mensen kunnen lid worden van Vl@s d.m.v. het betalen van het lidgeld. Om lid te worden van Vl@s, vragen we enkele privégegevens die nodig zijn voor de werking van een sociaal-culturele vereniging. Vl@s doet er alles aan om jouw privégegevens te beschermen.

Welke gegevens vragen we?
- voornaam en naam
- adres
- geboortedatum
- geslacht
- e-mailadres
- optioneel: telefoonnummer, bankrekeningnummer (wanneer je die ons spontaan meedeelt).

Juridische gronden voor het gebruik van jouw gegevens = gerechtvaardigd belang
Deze gegevens hebben we nodig:
- om jou te informeren over de werking van de vereniging;
- om activiteiten mee te delen, te melden waar je je kan inschrijven;
- voor het toesturen van het driemaandelijks ledentijdschrift, nuttige documentatie, alles wat betrekking heeft op het sociaal-cultureel verenigingsleven;
- om aan de subsidiërende overheid te bewijzen dat er wel degelijk een verenigingswerking is waar een heleboel mensen elke dag met plezier aan deelnemen;
- om tussenkomst van de ledenverzekering te verkrijgen mochten er zich schadegevallen voordoen.
Kortom: Vl@s wil alle leden zo optimaal en persoonlijk mogelijk ten dienste staan.

Bescherming van de privacy staat voorop bij:
- tevredenheidsonderzoeken en evaluaties;
- contacten met het algemeen secretariaat;
- bezoek aan onze website www.vlaamseactievesenioren.be (zie verder);
- toesturen van nieuwsbrief, tijdschriften;
- bevragingen van belanghebbenden;
- e-mailverkeer;
- social media;
- foto’s.

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we vermoeden dat er fraude gepleegd wordt met je gegevens. We vragen je toestemming om je gegevens te gebruiken bij de aanvang van het lidmaatschap.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
We geven je gegevens alleen door aan:
- de verantwoordelijke van de afdeling waarvan je lid bent. De afdeling krijgt een deel van jouw lidgeld en houdt je op de hoogte van de activiteiten die ze organiseert;
- de verzekering wanneer je betrokken bent bij een ongeval of schadegeval in Vl@s-verband;
- de verzendingsdiensten van onze publicaties (o.a. het driemaandelijks tijdschrift);
- de IT-beheerder wanneer dit vereist is (databank).
Jouw privégegevens worden nooit doorgegeven, uitgeleend noch verkocht aan derden.

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?
We slaan je gegevens op in de interne databank MiRa. We hanteren hierbij strenge beveiligingsmaatregelen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk: zolang je lid blijft van Vl@s en tot zes maanden na beëindiging van je lidmaatschap. Bij overlijden of ontslag bewaren we de gegevens anoniem tot ze verwerkt zijn voor statistieken m.b.t. rapportage aan de subsidiërende overheid. Dit is niet langer dan twee jaar. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. Gegevens van potentiële leden worden niet langer dan zes maanden bewaard.
Telefoongesprekken worden niet geregistreerd.

Wat zijn jouw rechten?
Ieder lid heeft gratis inzage in de persoonsgegevens en kan een kopie ervan opvragen. Je kan steeds jouw persoonsgegevens wijzigen, verwijderen, het gebruik beperken zonder probleem, melden dat je geen ledentijdschrift wenst te ontvangen. Laat dit weten per post of e-mail.
Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kan je contact opnemen met de coördinator van Vl@s:
e-mail: info@vlaamseactievesenioren.be
telefoon: 03-233 50 72
post: algemeen secretariaat Vl@s, Lange Winkelhaakstraat 38, 2060 Antwerpen

Privacybeleid op onze website www.vlaamseactievesenioren.be

Elk bezoek op deze website is anoniem, tenzij je zelf contact zoekt via de knop 'Contacteer'. Persoonlijke gegevens zoals je naam, e-mailadres en postadres die je ons bezorgt via de knop 'Contacteer', kan je steeds opnieuw opvragen, laten wijzigen of verzoeken ze uit ons bestand te verwijderen. De gegevens bewaren we maximum zes maanden. We gebruiken de door jou aangebrachte informatie via de knop 'Contacteer' om je op de hoogte te houden van activiteiten en werking, veranderingen en om deze website te verbeteren. Verzoeken tot lidmaatschap worden doorgegeven aan de afdeling van jouw keuze.

Je e-mailadres wordt niet automatisch opgeslagen.
Wij houden geen informatie bij met betrekking tot de pagina's van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.
Jouw gegevens worden nooit doorgegeven, uitgeleend noch verkocht aan derden.
We hebben geen commerciële of specifieke relaties met bedrijven of organisaties.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. We stellen alles in het werk om de beveiliging van je persoonlijke gegevens te waarborgen.

Als je van mening bent dat onze website deze privacyverklaring niet respecteert, wanneer je wenst te reageren of wanneer je je gegevens wenst op te vragen, te laten wijzigen of te verwijderen, kan je ons contacteren:
e-mail: info@vlaamseactievesenioren.be
telefoon: 03-233 50 72
post: Lange Winkelhaakstraat 38, 2060 Antwerpen

Wanneer je niet tevreden bent over hoe Vl@s omgaat met jouw privacy, kan je contact opnemen met de privacy-autoriteit.
Deze privacyverklaring geldt voor alle pagina’s van de website van de Vlaamse actieve senioren vzw en voor de registratie van deze website. De privacyverklaring is echter niet van toepassing voor de pagina’s van websites van derden waarnaar wij verwijzen en die een andere privacyverklaring kunnen hebben.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?
Uiteindelijk is de raad van bestuur van de Vlaamse actieve senioren vzw verantwoordelijk. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Geschreven door Danny Simons op 28/05/2018 13:02:34